Quảng cáo đầu trang (1240x50)
Quảng cáo banner 1 (448x90)
Quảng cáo banner 2 (448x90)
Quảng cáo banner 3 (200x188)
Quảng cáo ngang trong danh mục 1 ( 410 x 100 )
Quảng cáo ngang trong danh mục 2 ( 410 x 100 )
Quảng cáo ngang trong danh mục 3 ( 410 x 100 )
    tr.đ/lượng
    VNĐ
    Quảng cáo dưới mục tin thông báo 1 ( 410 x 100 )
    Quảng cáo dưới mục tin thông báo 2 ( 410 x 100 )